Trvalo udržateľný rozvoj

Na základe uznesenia predstavenstva spoločnosti, Vám týmto predkladáme výzvy trvalo udržateľného rozvoja ako súčasť fungovania zodpovedného podnikateľského prostredia.

Našim cieľom je rozvoj vhodných obchodných aktivít, ktoré sú holistické, zvládnuteľné ekonomikou, spĺňajúce sociálne a environmentálne požiadavky a ktoré sú súčasťou vnútorného rozhodovacieho procesu.


Ďalej je našim cieľom zaviesť nástroje a procesy, ktoré nám povolia určiť udržateľné vplyvy na zabezpečenie zlepšenia výkonu, čoho výsledkom budú periodické správy informujúce o našich výkonoch. Základom našej činnosti je záväzok neustáleho rozvoja s cieľom dosiahnuť alebo až prekročiť právne a regulačné požiadavky vo všetkých našich činnostiach.


Ekonomické: 


- zabezpečenie dlhodobého finančného rastu pri rozpoznaní našich zodpovedností voči našim investorom,


- vysvetlenie vplyvov vyvolaných našimi aktivitami s cieľom poskytovať informácie pre rozhodovacie procesy


Sociálne:


- uvedomenie a splnenie našej korporátnej zodpovednosti v našej obchodnej sfére, zahŕňajúc akcionárov, zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov a ostatné oblasti s tým súvisiace,


- pochopenie nášho prínosu spoločnosti v najširšom možnom kontexte „udržateľná mobilita“ na podporu dlhodobých plánov


Životné prostredie:


- zlepšenie výkonov po celej dĺžke našej obchodnej činnosti s cieľom zníženia a prevencie znečistenia, zachovania zdrojov, riadenia materiálových tokov, minimalizácia odpadu a implementácia efektívnych a účinných procesov,


- optimalizácia potenciálu využívania alternatívnych pohonných látok, obnoviteľných zdrojov, recyklovateľných a udržateľných materiálov.